Nový rybář


Školení a zkoušky nových uchazečů o rybářský lístek:

termín školení 7.2.2021 od 9 hod. na  rybářském domě
termín zkoušek 21.2.2021 od 9 hod. na rybářském domě

Školení nových členů za účelem získání rybářského lístku se bude provádět dne 7.2.2021 a násldně zkoušky se budou konat 21.2.2021

Cena za školení, vykonání zkoušky a vydání potvrzení o vykonané zkoušce 500,- Kč.

V případě, že se uchazeč stane členem ČRS MO Česká Lípa, se zaplacená částka uznává jako zápisné.
 
Jak se stát členem ČRS MO Česká Lípa  a jak začít s lovem

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště, případně navštívit její webové stránky, kde získá bližší informace o sportovním rybolovu a Českém rybářském svazu (webová adresa ČRS MO Česká Lípa je http://www.rybaricl.cz).
Dále musí absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. MO Česká Lípa pořádá vždy v lednu základní několikahodinové školení nových zájemců o získání prvního rybářského lístku, dále jejich přezkoušení a vydá i Osvědčení  o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku.
Na základě vydaného Osvědčení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
Následně držitel rybářského lístku podá u MO Česká Lípa žádost o přijetí za člena Českého rybářského svazu. V případě kladného vyřízení této žádosti (na členství v konkrétní MO ČRS není automatický právní nárok) je uchazeči vystavena členská legitimace. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek a dodá svoji fotografii pasového formátu.
Po splnění všech členských povinností na příslušný kalendářní rok (zejména splnění brigádnické povinnosti, či zaplacení její finanční náhrady) si může žadatel u MO Česká Lípa ve výdejních termínech zakoupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.
ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti (povolenka celorepubliková, celosvazová, územní, případně povolenka místní na některé vybrané revíry).

Děti do 15 let, které chtějí začít s rybařením, musí v prvním roce docházet do rybářského kroužku při ČRS MO Česká Lípa, kde získají potřebné znalosti a dovednosti, absolvují zde i zkoušku k získání rybářského lístku. Po jeho získání se stávají členy ČRS MO Česká Lípa a může jim být  prodána povolenka k rybolovu

V dalších letech je již docházka do rybářského kroužku dobrovolná, nicméně děti do 15 let se musí v MO Česká Lípa na začátku každého roku podrobit přezkoušení znalostí z rybářských předpisů a biologie ryb jako podmínce pro zakoupení povolenky k rybolovu.

Online testy

Vyplnění úlovkového listku

Metodická pomoc při vyplnění Úlovkového lístku


podrobný návod zde                                     Bližší podmínky lovu SÚS

Aktualizace podmínek k výkonu rybářského práva pro rok 2021Výdej povolenek r. 2021

Výdej v současné době probíhá idividuálněNahrajte fotografii

Vaše fotografie můžete nyní nahrát zde

 


Rybářský kroužek

Aktualizace informací o rybářském kroužku.Rybářské závody 2021

Rybářské závody 2021


Sponzoři