rok 2023

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH SEVEROČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU (dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)


I. Doby hájení některých dalších živočichů

Celoročně jsou hájeni:

1. losos obecný,

2. celoročně jsou chráněni dle vyhlášky č. 395/92 Sb. (jedná se pouze o seznam vybraných druhů živočichů):

a) mihulovci a ryby: cejn perleťový, drsek menší, drsek větší, hrouzek Kesslerův, jelec jesen, ježdík žlutý, mihule potoční, mihule ukrajinská, mník jednovousý, ostrucha křivočará, ouklejka pruhovaná, piskoř pruhovaný, plotice lesklá, sekavčík horský, sekavec písečný, střevle potoční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá,

b) bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční, velevrub malířský a škeble rybničná,

c) obojživelníci.


II. Osoba provádějící lov je povinna

a) mít při lovu vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb,

b) zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém i pstruhovém rybářském revíru datum lovu a číslo revíru,

c) řádně zapisovat do oddílu II. povolenky pouze údaje o ulovených a přisvojených rybách a jejich skutečné hmotnosti (tzn. nezapisovat vrácené a nepřisvojené ryby nebo neulovené ryby),

d) pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu,

e) po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě,

f) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků),

g) vrátit do 15 dnů opo skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl I a II povolenky organizaci, která ji vydala.


III.Lov na mimopstruhových rybářských revírech

Zákaz používání dvoj- a trojháčků v období od 1. ledna do 15. června.

Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června:

– je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm;

– je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích zařízení jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulka nebo gumička;

– je dovoleno používat pouze jednoháčky.


IV. Lov na pstruhových rybářských revírech

Na pstruhových rybářských revírech se zakazuje lov všech druhů ryb od 1. ledna do 15. dubna a od 1. prosince do 31. prosince.

 (Omezení docházky, omezení počtu ponechaných lososovitých ryb a způsobů lovu ryb v kalendářním týdnu, popřípadě další omezení na pstruhových rybářských revírech upravují v rámci svých bližších podmínek výkonu rybářského práva jednotlivé územní svazy.)

V případě lovu ryb na položenou nebo na plavanou musí být všechny ulovené lososovité ryby vráceny zpět do rybářského revíru.

V. Lov ryb z plavidel 

Lov ryb z plavidel je zakázán. Revíry nebo jejich části, kde je lov ryb z plavidel povolen, určuje uživatel rybářského revíru. 

Osoba provádějící lov z plavidla nesmí mít nastraženou jinou udici mimo plavidlo. 

VI. Lov na bójku 

Lov na bójku je lov dravých druhů ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu na zvoleném místě a ve zvolené hloubce. 

Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15 × 15 × 30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody. 

V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm.

Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.

VII. Chování při lovu 

Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela se skleněným odpadem. 

Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa a místa lovu se zakazuje, a to mimo tyčových bójek, které nesmí být napevno ukotveny do dna a po ukončení lovu ryb musí být vytaženy z vody.

 Děti do 10 let věku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádějící lov starší 18 let v jejím doprovodu.

Při lovu se zakazuje podsekávání ryb. 

VIII. Zacházení s ulovenými rybami 

Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody.

Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě. 

 Zákaz používání vylovovacího háku (gafu).  

IX. Uchovávání ulovených ryb 

Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb. 

 Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo jiném zařízení k uchovávání ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící lov povinna označit vezírek nebo jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem a adresou. 

X. Další ustanovení 

Uživatel rybářského revíru má oprávnění vyhradit, ve zcela výjimečném případě a po dobu nezbytně nutnou, místa k lovu.  

Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS ve smyslu ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. Zdroj 

rok 2022

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH SEVEROČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU (dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)


Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb:

lipan podhorní - 30 cm (vyjma revírů Ohře 8 A a Ohře 8 B)

Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák.

V kalendářním týdnu je na pstruhových rybářských revírech povolen lov ryb přívlačí nebo na umělou mušku 3 dny a v ostatních dnech je povolen lov na plavanou nebo položenou jen na nástrahy rostlinného původu (lososovité ryby a lipan nesmějí být při lovu na položenou nebo plavanou ponechány). Před zahájením lovu přívlačí nebo na umělou mušku musí osoba provádějící lov datum lovu zakroužkovat. Osoba lovící na položenou nebo plavanou datum dvakrát vodorovně podtrhává. Po ulovení a ponechání si alespoň 1 ks ryby již nesmí být měněn způsob lovu.

Zákaz přechovávání živých lososovitých ryb v ponechaném úlovku!

Zákaz porcování ryb před ukončením lovu a odchodem od vody.

Zákaz lovu ryb s kulovým plovátkem!

Belly boat je považován za plavidlo, jeho použití k lovu ryb je povoleno jen tam, kde je lov ryb z plavidel povolen v popisu revíru.

Zákaz zavážení nástrah a návnad plavidlem na všech rybářských revírech, vyjma revírů nebo jejich částí, na kterých je povolen lov ryb z plavidel.

Od 1. září do 30. listopadu je umožněn lov ryb na plavanou nebo položenou jen na nástrahy rostlinného původu (lososovité ryby a lipan nesmějí být při lovu na položenou nebo plavanou ponechány) anebo také lov na umělou mušku s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce. Na udici smí být maximálně 3 návazce s umělou muškou s jednoháčkem.

Při lovu na umělou mušku je zakázáno používat mušky twisterového typu s pryžovými, silikonovými a podobnými volně vlajícími prvky mimo tělíčko mušky, delšími než 1 cm (povoleny jsou volně vlající přírodní materiály jako srst, peří a kůže - zonker, dále syntetické vlasy a lametky delší než 1 cm).

Zákaz užití všech nosných prvků mimo tělo nástrahy při muškaření, lovu na umělou mušku i přívlači (kulové plovátko, bavorské dřívko, sbirulino aj.). Zakazuje se používání zátěže umístěné mimo tělíčko mušky. Při lovu přívlačí lze zátěž umístit i mimo nástrahu. Na území chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací a přírodních památek je zakázáno sjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace, dále je zakázáno tábořit, rozdělávat ohně a zneškodňovat odpady mimo místa k tomu vyhrazená. Tábořit znamená nocovat, připravovat stravu, vykonávat osobní hygienu, stavět stan apod.

V případě ulovení lososa jej velmi šetrně, pokud možno ve vodě, uvolněte z háčku a bez jakékoliv zbytečné manipulace ihned pusťte! Informaci o úlovku a případnou fotodokumentaci ryby ve vodě zašlete severočeskému územnímu svazu - může být odměněno vydáním povolenky zdarma.

Lovící je povinen neprodleně zaznamenat do oddílu č. II povolenky ponechání si kromě vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 a 3, § 17 odst. 3 a 4 také lína, a amura.

Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 kusy denně.

V souvislosti s výkonem rybářského práva je nutné dodržovat omezení stanovená dalšími obecně závaznými právními předpisy (zákon o ochraně přírody, zákon o lesích, vyhlášky obcí a měst aj.) pro vjezd motorovým vozidlem, rozdělávání ohně a táboření. Doplňky k popisům revírů, které jsou v soupisu uvedeny, jsou nedílnou součástí bližších podmínek výkonu rybářského práva.

Upozornění: Podle čl. 24 bodu 1 písm. d jednacího řádu ČRS se povolenky k lovu ryb řádným členům vydávají také s podmínkou vrácení povolenky s vyplněným "sumářem úlovků a docházek" za uplynulý rok do 15 dnů po skončení její platnosti MO, která povolenku vydala! Zdroj 

rok 2021

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH SEVEROČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU (dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)


Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb:

lipan podhorní - 30 cm (vyjma revírů Ohře 8 A a 8 B).

Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák. 

V kalendářním týdnu je na pstruhových rybářských revírech povolen lov ryb přívlačí nebo na umělou mušku tři dny a v ostatních dnech je povolen lov na plavanou nebo položenou jen na nástrahy rostlinného původu (lososovité ryby a lipan nesmějí být při lovu na položenou nebo plavanou ponechány). Před zahájením lovu přívlačí nebo na umělou mušku musí osoba provádějící lov datum lovu zakroužkovat. Osoba lovící na položenou nebo plavanou datum dvakrát vodorovně podtrhává. Po ulovení a ponechání si alespoň 1 ks ryby již nesmí být měněn způsob lovu. 

Zákaz přechovávání živých lososovitých ryb v ponechaném úlovku!

Zákaz lovu ryb s kulovým plovátkem!

Belly boat je považován za plavidlo, jeho použití k lovu ryb je povoleno jen tam, kde je lov ryb z plavidel povolen v popisu revíru

Zákaz zavážení nástrah a návnad plavidlem na všech rybářských revírech, vyjma revírů nebo jejich částí, na kterých je povolen lov ryb z plavidel.

 Od 1. září do 30. listopadu je umožněn lov ryb na plavanou nebo položenou jen na nástrahy rostlinného původu (lososovité ryby a lipan nesmějí být při lovu na položenou nebo plavanou ponechány) anebo také lov na umělou mušku s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce. Na udici smí být maximálně tři návazce s umělou muškou s jednoháčkem.

Zákaz užití všech nosných prvků mimo tělo nástrahy při muškaření, lovu na umělou mušku i přívlači (kulové plovátko, bavorské dřívko, sbirulino aj.). Zakazuje se používání zátěže umístěné mimo tělíčko mušky. Při lovu přívlačí lze zátěž umístit i mimo nástrahu. Na území chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací a přírodních památek je zakázáno sjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace, dále je zakázáno tábořit, rozdělávat ohně a zneškodňovat odpady mimo místa k tomu vyhrazená. Tábořit znamená nocovat, připravovat stravu, vykonávat osobní hygienu, stavět stan apod.

V případě ulovení lososa jej velmi šetrně, pokud možno ve vodě, uvolněte z háčku a bez jakékoliv zbytečné manipulace ihned pusťte! Informaci o úlovku a případnou fotodokumentaci ryby ve vodě zašlete Severočeskému územnímu svazu - může být odměněno vydáním povolenky zdarma.

Lovící je povinen neprodleně zaznamenat do oddílu č. II povolenky ponechání si kromě vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 a 3, § 17 odst. 3 a 4 i lína a amura.

Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na čtyři kusy denně.

V souvislosti s výkonem rybářského práva je nutné dodržovat omezení stanovená dalšími obecně závaznými právními předpisy (zákon o ochraně přírody, zákon o lesích, vyhlášky obcí a měst aj.) pro vjezd motorovým vozidlem, rozdělávání ohně a táboření.

 Doplňky k popisům revírů, které jsou v soupisu uvedeny, jsou nedílnou součástí bližších podmínek výkonu rybářského práva.

Upozornění: podle čl. 24, bodu 1 písm. d jednacího řádu ČRS se povolenky k lovu ryb řádným členům vydávají také s podmínkou vrácení povolenky s vyplněným "sumářem úlovků a docházek" za uplynulý rok do 15 dnů po skončení její platnosti MO, která povolenku vydala!

Při lovu na umělou mušku je zakázáno používat mušky twisterového typu s pryžovými, silikonovými a podobnými volně vlajícími prvky mimo tělíčko mušky, delšími než 1 cm (povoleny jsou volně vlající přírodní materiály jako srst, peří a kůže - zonker, dále syntetické vlasy a lametky delší než 1 cm).

Zákaz porcování ryb před ukončením lovu a odchodem od vody.


 Zdroj 

rok 2020

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH SEVEROČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU
(dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)


Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb:
lipan podhorní - 30 cm (vyjma revíru Ohře 7).

Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák.

Tyčové bójky jsou při lovu ryb na mimopstruhových revírech povoleny.

Upozornění: podle čl. 24, bodu 1) písm. d) jednacího řádu ČRS, z. s., se povolenky k lovu ryb řádným členům vydávají také s podmínkou vrácení povolenky s vyplněným "sumářem úlovků a docházek" za uplynulý rok do 15 dnů po skončení její platnosti MO, která povolenku vydala!

Belly boat je považován za plavidlo, jeho použití k lovu ryb je povoleno jen tam, kde je lov ryb z plavidel povolen v popisu revíru.

Zákaz zavážení nástrah a návnad plavidlem na všech rybářských revírech, vyjma revírů nebo jejich částí, ve kterých je povolen lov ryb z plavidel. Nevztahuje se na zavážecí lodičky na dálkové ovládání a jiné "pomůcky" nebo technické prostředky k manipulaci s nástrahou nebo návnadou.

Na revírech s povoleným lovem z plavidla je hlubinná přívlač povolena, ale pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla), neplatí pro revíry se zákazem hlubinné přívlače. Na území chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací a přírodních památek je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace, dále je zakázáno tábořit, rozdělávat ohně a zneškodňovat odpady mimo místa k tomu vyhrazená. Tábořit znamená nocovat, připravovat stravu, vykonávat osobní hygienu, stavět stan apod.

V případě ulovení lososa jej velmi šetrně, pokud možno ve vodě, uvolněte z háčku a bez jakékoliv zbytečné manipulace ihned pusťte! Informaci o úlovku a případnou fotodokumentaci zašlete Severočeskému územnímu svazu - může být odměněno vydáním povolenky zdarma. Haltýře jsou po skončení lovu zakázány pro přechovávání ryb v revíru. Nástražní rybky lze uchovávat v nádobě k tomu určené (řízkovnici), její vnější rozměry nepřesáhnou v žádném směru 50 cm.

Lovící je povinen neprodleně zaznamenat do oddílu č. II povolenky ponechání si kromě vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 a 3, § 17 odst. 3 a 4 i lína a amura. Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 kusy denně.

V souvislosti s výkonem rybářského práva je nutné dodržovat omezení stanovená dalšími obecně závaznými právními předpisy (zákon o ochraně přírody, zákon o lesích, vyhlášky obcí a měst aj.) pro vjezd motorovým vozidlem, rozdělávání ohně a táboření. Doplňky k popisům revírů, které jsou v soupisu uvedeny, jsou nedílnou součástí bližších podmínek výkonu rybářského práva.

Při lovu na umělou mušku a muškařením v revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června:
Je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce v maximální délce odpovídající dvojnásobku délky používaného prutu a s muškami o maximální velikosti 3 cm. Při lovu na "Tenkaru" (lov na třepačku) je možné použít pouze prut, návazec a mušku nebo mušky (bez použití navijáku a muškařské šňůry);
- každá muška může být vybavena pouze jedním jednoháčkem;
- je zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích pomůcek jako kulového plovátka, splávku apod. Nástraha nesmí být vybavena doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost ryby, např. rotujícím plíškem, vrtulkou nebo gumičkou.

Zákaz lovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko, ke kterému je přímo přivázán návazec s háčkem (případně návazce s háčky).

Výdej povolenek r. 2024

Termíny výdeje povolenek 

pro rok 2024
06.01.2024 8 - 12:00 13 - 15:00 20.01.2024 8 - 12:00 13 - 15:00 17.02.2024 8 - 12:00 13 - 15:00 16.03.2024 8 - 12:00 13 - 15:00 13.04.2023 8 - 12:00 11.05.2024 8 - 12:00 06.06.2024 čtvrtek 15:30- 17:00


Individuální výdej po předchozí domluvě s poplatkem 500,- Kč (viz usnesení členské schůze za rok 2022)  Možnost pronájmu prostor

Nabídka pronájmu zasedací místnosti

K pořádání rodinných oslav, podnikových večírků a dalších setkání zasedací místnost v 1. patře rybářského domu v České Lípě na Svárově.

                                     
Rybářský kroužek

Rybářský kroužek ve školním roce 2023/2024


První schůzka zájemců o činnost v rybářském kroužku proběhne ve čtvrtek 5. 10. 2023 od 16 hodin v klubovně rybářského domu na Svárově (Máchova ul. 1160).


Zájemci musí umět číst a psát.


Bližší informace případně poskytne vedoucí rybářského kroužku Mgr. Miroslav Janata (mobil: 704 835 482, nebo email vedrk.cl@seznam.cz.Bližší podmínky lovu SÚS

Aktualizace podmínek k výkonu rybářského práva. 
Nahrajte fotografii

Vaše fotografie můžete nyní nahrát zde

 


         

Rybářské závody

Rybářské závody podrobnosti


Sponzoři